Ceník

skupina øidièského oprávnìní:

AM, A1                                                                 14. 200,- Kè

A2 - A                                                                  16. 300,- Kè

Doplòovací zkouška  A                                          6. 600,- Kè

B                                                                          19. 000,- Kè

Vrácení øidièského prùkazu sk. B                         4.900,- Kè

                                                    A                         6.600,- Kè

                                              A + B                      10. 100,- Kè

Kondièní jízdy B  (2 vyuèovací hodiny)                1. 400,- Kè                                                                                                                                                      A  (2 vyuèovací hodiny)              1. 600,- Kè

 

Ceny jsou platné pro žadatele, kteøí zvládnou požadované dovednosti

v pøedepsaném minimálním poètu hodin podle zákona.

 

Ceny dalších služeb na dotaz v kanceláøi autoškoly.