Zpùsob výuky

   Výuka probíhá formou základních kurzù, nebo podle individuálního studijního plánu. Pro kurzy všech skupin motorek (A) a skupiny B trvá cca 2 mìsíce, pøi  doplòovacích zkouškách je výuka kratší. Teoretická výuka u uèebnì autoškoly probíhá zpravidla jednou za týden v pravidelných èasech, jízdy si každý plánuje podle možností. Jezdíme prùbìžnì ve všední dny i o víkendech.

   Pøedpisy o provozu vozidel uèíme podle programu Schroter (každý úèastník obdrží aktualizované CD pøi zahájení svého kurzu), ostatní teoretické pøedmìty vyuèujeme dle vlastních výukových programù.

   Podstatnou zmìnou od roku 2016 je pøíprava a závìreèná zkouška všech  skupin motocyklù. Pøi zkoušce, která je rozdìlena na dvì èásti, jezdí uchazeè na motorce sám, tedy bez možnosti zásahu uèitele nebo komisaøe do øízení. V první èásti zkoušky pøedvede ovládání motorky na uzavøeném autocvièišti a poté vyjede samostatnì  do mìstského provozu, doprovázen zkušebním komisaøem v doprovodném vozidle.