Vítejte v autoškole Štìch

   Autoškola byla založena v roce 1990. V Týnci nad Sázavou, ve mìstì s bohatou motocyklovou tradicí poskytujeme své služby doposud.

   V souèasné dobì ve firmì pracuje pìt uèitelù jízdy skupiny B a dva se vìnují pøípravì budoucích motorkáøù. O výuku teoretických pøedmìtù  se od samého zaèátku stará provozovatel autoškoly a lektorka zdravotnické pøípravy. Pro  stávající i budoucí zákazníky máme pøipraven zánovní vozový park a to jak auta, tak motocykly všech kategorií. Auta jsou vybavena klimatizací, ABS, ESP systémem. Motocykly mají výkon od 11 kw  až do  53 kw.

   Výuku teorie žáci absolvují v komorním prostøedí naší slušnì vybavené uèebny v budovì autoškoly. Pro výuku pøedmìtu "Pøedpisy o provozu vozidel" používáme program "Schroter" (každý žák obdrží DVD pøi zahájení). Ostatní pøedmìty vyuèujeme podle vlastních výukových programù.

   Dále nabízíme školení øidièù tzv. referentù, tøeba i ve Vaší firmì, kondièní jízdy ve všech kategoriích.

   Vysoké procento úspìšnosti našich žákù pøi závìreèných zkouškách nás utvrzuje v tom, že naše snaha není marná. I nadále se budeme  snažit o další zkvalitnìní naší práce a rádi uvítáme i Vaše podnìty.

   Dále ve své dílnì provádíme drobné opravy a servis motorových a pøípojných vozidel, vèetnì zprostøedkování ME a STK, pøevoz (odtah) Vašeho motocyklu.